De vereniging Coupe National (hieronder aangeduid als CN) vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens te beschermen. In dit Privacy beleid wil ze duidelijke informatie geven over de wijze waarop ze omgaat met persoonsgegevens.

CN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in, dat zij:

Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid.
Uw persoonsgegevens beperkt blijven tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden.
Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als zij deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Passende maatregelen heeft genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Geen persoonsgegevens aan andere partijen verstrekt, tenzij dit nodig is voor uitvoering van haar doeleinden.
Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.


Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden.


Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door CN verwerkt ten behoeve van de volgende doel(en):

Administratieve doelen. Bv. facturen, ledenlijst.
Het lidmaatschap of donateurschap. Hiervoor vraagt CN de volgende persoonsgegevens van u:    Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Geslacht, Geboortedatum en Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door CN gedurende de looptijd van uw lidmaatschap/donateurschap bewaard en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens van cursisten van de modevakscholen, deelnemers modeshow en geïnteresseerde.


Persoonsgegevens van cursist/geïnteresseerde worden door CN verwerkt ten behoeve van de volgende doel(en):

Administratieve doelen. BV. cijferslijsten, diploma’s, facturen.
Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Voor de bovenstaande doel(en) kan CN de volgende persoonsgegevens van u vragen:     Naam, Telefoonnummer, E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door CN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat u cursist of geïnteresseerde bent.


Verwerking van persoonsgegevens van webmaster en vrijwilligers.


Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door CN verwerkt ten behoeve van de volgende doel(en):

Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Voor het bovenstaande doel kan CN de volgende persoonsgegevens van u vragen:     Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, Geboortedatum, Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door CN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode, dat u als vrijwilliger hand- en spandiensten bij CN verleent.


Verstrekking aan derden.


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van de website.
Het verzorgen van de (financiële) administratie.
Het verzorgen van uitnodigingen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.


Minderjarigen.


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn.

CN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging.

CN heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens CN van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Onze leden/donateurs/vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens.


U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten.


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met het secretariaat van CN. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.